Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.

 

Naša filozofia a hodnoty

Sme presvedčení, že DIEŤA má právo na plný rozvoj svojej osobnosti a na napĺňanie základných fyzických a psychických potrieb.

 

dieta gulicka

 

 

Sme presvedčení, že RODINA je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť. Rodina je priestor, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty.

 

rodina gulicka

 

Sme presvedčení, že MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY majú rozhodujúci význam pre kvalitu života. Pre zdravý vývoj dieťaťa majú nezastupiteľnú úlohu vzťahy s rodičmi. Dieťa potrebuje vyrastať s rodičmi - či už sú to rodičia vlastní alebo náhradní.

 

vztahy gulicka

 

 

Jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin.

 

Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom:

•    všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku,
•    všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne,
•    rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.

 

Aktuálne v 6 regionálnych centrách Návratu viac ako 25 ľudí (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov...) poskytuje komplexné odborné služby v dvoch základných oblastiach - náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození a venuje sa systémovým zmenámkomunikácii našich tém s odbornou a širokou verejnosťou. Desiatky odborníkov rôznych profesií spolupracujú s Návratom externe. Stovky ľudí podporujú našu misiu osobnou angažovanosťou.

 Predsedníctvo Návratu:

Mgr. Marek Roháček, predseda

Mgr. Renáta Matejová, podpredseda

Bc. Alžbeta Padyšáková

Mgr. Pavel Kailing
Ing. Andrej Jankuliak

 

Revízna komisia:

RNDr. Peter Paľaga, predseda revíznej komisie

Ján Horňáček

Ing. Tomáš Dulovič

 

Akreditácia nášho združenia:
Návrat, o.z. je registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-10539. Poskytujeme služby ako akreditovaná organizácia na základe rozhodnutí MPSVaR SR č. pdf8386/2016-M_OSSODRAK zo dňa 2.5.2016 a predĺženie č. pdf5151/2016-M_OSSODRAK-1 zo dňa 31.3.2016, ktorým sa predlžujú rozhodnutia č. 1993/20016-I/21 AK zo dňa 28.3. 2006 a č. 28630/20016-I/21 AK zo dňa 22.12.2006.

 

Návrat, o. z. má od roku 2018 akreditáciu aj ako Centrum pre deti a rodiny. Celý náš program je dostupný tu pdfProgram_Centra_Návrat 2020.pdf

 

Stanovy nášho združenia:
pdfNávrat_stanovy 2015.pdf a pdfDodatok stanov_2016.pdf.

 

Detailný obraz o pôsobení Návratu si utvoríte prečítaním našej Výročnej správy.