Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Vzdelávanie

Ponukový list seminárov a tréningov, ktoré realizujeme pre odborníkov, pomáhajúcich profesionálov a súčasných/budúcich profesionálnych rodičov: 

Sociálna diagnostika - využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike

 

Pre koho je seminár určený:

 • pre profesionálov pracujúcich s ohrozenými rodinami (v oblasti sociálnych služieb, v komunitných centrách alebo v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). Svojim obsahom je vhodný pre kohokoľvek, kto pracuje vo vyššie uvedených oblastiach, prednostne na pozíciach sociálnych pracovníkov - terénnych, rodinných asistentov, obecných či komunitných sociálnych pracovníkov, pracovníkov rôznych sociálnych zariadení, Centier pre deti a rodiny,... Seminár však môže byť zaujímavým aj pre sociálnych pracovníkov škôl, školských zariadení a pod.

Forma a obsah seminára:

 • seminár zahŕňa praktické nástroje sociálnej diagnostiky a je realizovaný formou neformálneho zážitkového vzdelávania
 • zo zážitkových aktivít, kazuistík, filmu i hrovým učením sa účastníci naučia viac rozoznávať zdroje i limity na strane rodiny, ale aj na strane nás pomáhajúcich profesionálov, efektívnejšie viesť rozhovor s klientom, rozšíria si možnosti ako myslieť viac na potreby detí v rámci intervencií a pod.
 • účastníci sa zoznámia s konceptom vzťahovej väzby a teóriou strát, ale aj s konceptom chudoby, ako tieto koncepty ovplyvňujú klientov, s ktorými sa v praxi stretávajú

V roku 2015 tento seminár absolvovalo aj 520 sociálnych pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čo o seminári povedali jeho účastníci?

„Dostala som to, čo som očakávala. Niekedy si odsedím na rôznych vzdelávačkách (mávame ich veľa) a mnohé ma oberú o čas. Ale toto beriem ako prínos!“

Sociálna pracovníčka pracujúca s deťmi , ktoré boli obeťami týrania a zneužívania a s ich rodinami.

 

„Mám po absolvovaní semináru dobrý pocit. Zoznámila som sa s celou batériou pre diagnostikovanie. Naučila som sa konkrétne nástroje a super, že tu bola práca s príbehmi.“

Sociálna pracovníčka pracujúca s rodinami v porozvodových situáciách a v rizikových sociálnych situáciách.

 

„Škoda, že z môjho tímu, som bola na tomto vzdelávaní sama, potrebovala by to absolvovať aj moja kolegyňa, to by sa nám lepšie robilo.“

Sociálna pracovníčka pracujúca s týranými matkami a s náhradnými rodinami.

 

„Som namotivovaný, využijem rôzne techniky práce s klientom.“

Sociálny pracovník pracujúci s rodinami vo veľkom ohrození.

 

„Bolo to zmysluplné vzdelávanie. Získala som novú optiku na prácu s klientom.“

Sociálna pracovníčka pracujúca s náhradnými rodinami.

 

Najbližší termín: 11.-12.2.2020

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 80 eur

Min počet účastníkov: 10

Viac informácií a prihláška tu.

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk 

 

Tréning pre budúcich profesionálnych rodičov

 

Pre koho je kurz určený:

 • pre tých, ktorí sa chcú/potrebujú sa stať profesionálnymi rodičmi 

Forma a obsah kurzu:

 • kurz je vedený zážitkovou formou a plne zodpovedá predpísaným zákonným požiadavkám, zároveň využíva moderné neformálne metódy vzdelávania
 • pre účely zabezpečenia kvality vzdelávania je tréning realizovaný skupinovou a individuálnou formou, pričom dve časti kurzu prebiehajú v rekreačnom zariadení (stravu a ubytovanie si účastníci hradia zvlášť) a výuka vtedy prebieha aj vo večerných hodinách
 • celý kurz prípravy pre profesionálnych rodičov prebieha v III. etapách:
 1. časť (40 hod) spoločne v skupine - v rekreačnom zariadení zvyčajne na strednom Slovensku, v okolí Martina alebo Žiliny
 2. časť (5 hod) individuálne - v príslušnom Centre Návrat (miesto podľa záujmu účastníkov)
 3. časť (15 hod) spoločne v skupine - v rekreačnom zariadení (ako v 1.časti)

Ukončenie tréningu: Výstupom je osvedčenie o absolvovaní a Záverečná správa hodnotiaca potenciál a limity účastníka v profesii profesionálneho rodiča. Osvedčenie ani Správa nezaručuje istotu zamestnania v tejto oblasti.

 

Rozsah: 60 hod

Orientačný príspevok: 200 eur + náklady na ubytovanie a stravu v zariadení

Min počet účastníkov: 10 aktívnych záujemcov (ktorí zašlú záväznú prihlášku a uhradia zálohu, prípadne celý poplatok)

Kontaktná osoba:  iveta.kebluskova@navrat.sk

 

Rekondičný alebo nadstavbový tréning pre súčasných profesionálnych rodičov 

 

Pre koho je tréning určený:

 • pre všetkých profesionálnych rodičov, ktorí zažívajú únavu a/lebo, frustráciu zo starostlivosti o „náročné“ deti alebo chcú vo svojej profesii rásť či oddýchnuť si 

Obsah a témy rekondičného pobytu:

 • zmierňovanie stresu dieťaťa pri zmene prostredia
 • základy pre terapeutické Knihy života
 • od výchovy k terapeutickému rodičovstvu, výchovné ťažkosti a ich riešenia
 • špecifiká vývinu dieťaťa a možnosti podpory, ťažkosti fyzického kontaktu dieťaťa a možnosti jeho nápravy, budovanie psychického bezpečia dieťaťa pri rôzne emočne zranených deťoch
 • riešenie konfliktov so starším dieťaťom
 • sebaporozumenie, spätná väzba, prevencia vyhorenia atď.

Rozsah: min 20 hod (tri dni - 2 noci v ubytovacom zariadení), resp. 30 hod (štyri dni - 3 noci)

Orientačný príspevok: 100  eur + náklady na ubytovanie a stravu v zariadení

Min počet účastníkov: 10

Kontaktná osoba: milada.bohovicova@navrat.sk

 

Princíp attachmentu - vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami a možnosti jeho aplikácie do praxe

(číslo 1 v Českej republike)

 

Pre koho je seminár určený:

 • vhodné pre sociálnych pracovníkov i psychológov, pre komunitných, obecných, terénných, pracovníkov zariadení napr. Centier pre deti a rodiny, núdzového bývania pre rodiny s deťmi či zariadení pre osamelých rodičov s deťmi, týrané ženy...

Forma a obsah seminára:

 • seminár je realizovaný interaktívnym spôsobom s veľkým zapojením účastníkov a aj preto majú z neho všetci praktický osoh
 • program seminára je realizovaný neformálnym spôsobom a obsahuje koncepty vzťahovej väzby i traumy raného detstva, ale aj odborné koncepty budovania partnerstva pre spoluprácu s rodičom, ktorý má sám ťažkosti v oblasti vzťahovej väzby
 • cez kazuistiky z praxe i hrové učenie účastníci obohacujú jeden druhého a spoločne vytvárajú námety i odporúčania ako princípy attachmentu  citlivo a účelne začleniť do vlastnej praxe

Rozsah: 15 hodín (2 dni)

V prípade uzavretej skupiny (profesionálov jednej organizácie) ponúkame skrátený rozsah seminára 16 hodín a jeho prispôsobenie konkrétnej cieľovej skupine rodín s následnou supervíziu organizácie, tímov alebo jednotlivcov na podporu aplikácie princípu attachmentu do kazuistík a procesov práce s cieľovou skupinou.

Príspevok: 80 eur (+ supervízia)

Min počet účastníkov: 10

Najbližší termín: 19. a 20. novembra 2019

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk 

 

Tréning lektorov terapie dotykom pre prácu s ohrozenými rodinami 

 

Pre koho je tréning určený:

 • pre všetkých, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori sprevádzajúci rodičov na ceste k citlivému a ohľaduplnému dotyku s deťmi
 • obzvlášť je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s rodinami vo veľkom ohrození, s náhradnými rodinami a profesionymi rodinami

Obsah a témy tréningu:

 • Ponúkame vám výnimočný tréning, na ktorom sa absolútne zmení váš pohľad na fyzický kontakt a naučíte sa veľa o poruchách fyzického kontaktu (príliš „lepivé“ deti alebo deti odmietajúce fyzický kontakt) a jednoduchých možnostiach ich liečby dotykom. Odborné zázemie terapie dotykom je v teórii pripútania, koncepte ranej traumy, terapie senzorickej integrácie, bazálnej stimulácií a detských masážach.

Najbližší termín - orientačne: 19.-21.5. 2020

Rozsah: 24 hodín/3 dni  + 8 hodín supervízie (po cca 3-4 mesiacoch)

Príspevok: 240 eur (+ príspevok na supervíziu)

Min počet účastníkov: 10

Viac informácií a prihláška tu.

Kontaktná osoba: navratpo@navrat.sk

 

Narodení do samoty – semináre pre personál nemocníc

 

Na Slovensku sa narodí priemerne 150 detí ročne so statusom opusteného dieťaťa. Prví ľudia, ktorí sa mu prihovoria a ktorí sa oň starajú sú lekári a zdravotné sestry. Keďže je opusteným, stávajú sa pre neho jedinými a najdôležitejšími v jeho živote v tom čase.

 

Seminár Narodení do samoty, ktorým sa prihovárame práve týmto dôležitým ľuďom na pôde nemocníc je zameraný na priblíženie psychických potrieb novorodenca, fenoménu straty rodiča a s ním spojenými ťažkosťami  dieťaťa. Tiež je zameraný na možnosti  psychosociálnej pomoci dieťaťu či už vlastným personálom  nemocníc alebo za podpory externých spolupracovníkov: poradcov a terapeutov Návratu a  dobrovoľníkov. Osobné psychosociálne intervencie šité na mieru každého dieťaťa majú za cieľ znížiť ťažkosti dieťaťa v adaptácií na nečakanú  životnú situáciu a sú tiež prevenciou pred traumou obrovských rozmerov (tzv. komplexnou vývinovou traumou). Na seminári tiež predstavujeme jednoduché overené nástroje : Kufrík pre Kukulíka a Dominiky pre Kukulíka.

Semináre ponúkame v rozsahu 90 minút, prípadne podľa dohody.

 

Prvý z týchto seminárov sa udial 31.1. v Brezne. V marci v Trenčíne.

 

Lektorkami semináru sú: Mgr. Dana Žilinčíková a Mgr. Zuzana Zimová

 

Komunikácia s dieťaťom

 

Pre koho je seminár určený:

 • pre profesionálov, ktorí majú zapájať dieťa do rozhodovania o jeho živote

Forma a obsah seminára:

 • praktický seminár, ktorý pomôže získať zručnosti ako komunikovať s dieťaťom, zapojiť ho viac do procesov rozhodovania a dozvedieť sa jeho názor

Rozsah: 16 hodín (2 dni)

Príspevok: 80 eur

Kontaktná osoba: alena.molcanova@navrat.sk

 

Semináre a kurzy pre náhradných rodičov a opatrovateľov detí, ktoré ponúkame po dohode:

Semináre pre odborníkov, učiteľov a pomáhajúcich profesionálov, ktoré ponúkame po dohode:

 

Všeobecné administratívne podmienky:

 • pri uzavretej skupine záujemcov o niektorú vzdelávaciu aktivitu je možné dohodnúť individuálny termín a miesto, prosím kontaktujte zodpovednú osobu
 • pri nenaplnenej minimálnej kapacite môže byť vzdelávacia aktivta zrušená, o čom budeme prihlásených informovať e-mailom
 • storno podmienky - pri odhlásení 14 dní pred aktivitou je nutné uhradiť 50% poplatku, pri odhlásení 7 dní pred aktivitou 100%, popkiaľ nie je pri konkrétnej aktivite uvedené inak

POZOR ZMENA TERMÍNU! Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rodinami v ohrození a zaujíma vás téma bezpečnej vzťahovej väzby.

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození.

Ponúkame vám vzdelávací seminár Atlas bezpečia o tom ako byť v triede oporou dieťaťu, ktoré v ranom veku zažilo traumu.

V máji 2020 ponúkame znova výnimočný tréning lektorov terapie dotykom pre prácu s ohrozenými rodinami 

Rozbiehame vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Staráte sa o deti, pri ktorých zaužívané výchovné postupy NEFUNGUJÚ? Dosť bolo teórie! Ponúkame sériu praktických seminárov, podľa záujmu počas celého roka.

Pracujete s detským klientom a máte jeho názor  „tlmočiť“ niekomu ďalej? Chystáte prípadovú konferenciu a potrebujete vedieť ako sa v celej situácii cíti samotné dieťa? Považujete za dôležité aby aj dieťa bolo účastné stretnutia, kde sa má o ňom rozhodovať?

Od konca júla do konca septembra vzdeláva tím našich 14 odborníkov a 2 externí spolupracovníci Návratu stovky pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Témou je Sociálna diagnostika.

V októbri 2014 sme vyslali do Prahy dve dvojice lektorov, ktoré mali vzdelávať takmer 40 profesionálov v oblasti adaptačnej etapy v živote náhradnej rodiny.