Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

FAS

Služby rodinám s deťmi s FASD

  • poradenstvo k problematike FASD u detí prijatých do NRS (anamnestický rozhovor s rodičmi dieťaťa o ťažkostiach spojených s FASD)
  • poradenstvo a podpora rodičom v oblasti vzťahu medzi rodičom a dieťaťom (formou filiálnej terapie, terapie dotykom a pod.)
  • poradenstvo v oblasti eliminácie výchovných ťažkostí : napr. úprava domáceho prostredia, efektívne komunikačné stratégie voči dieťaťu, podpora rozvoja dieťaťa, vhodných výchovných postupov a životosprávy pre deti s FASD
  • sprevádzanie rodičovstvom/pestúnstvom v špecifických situáciách (zaškoľovanie dieťaťa, zmeny v živote dieťaťa, dospievanie a pod.)
  • psychologické, príp. psychoterapeutické poradenstvo pri výchovných ťažkostiach
  • podpora psychohygieny rodičov
  • sprostredkovanie odľahčovacích služieb a pod.
  • zosieťovanie služieb pre podporu rodiny

Prevencia a osveta

  • Semináre pre odborníkov a rodičov o FASD
  • Prednáška o FASD spojená s diskusiou na kluboch, v materských centrách, na školách, ...

 

Pracoviská na Slovensku, kde sa robia diagnostiky FASD:

Fascinujúce deti, o. z. - Centrum diagnostiky a terapie

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS

 

Pozývame vás na dvojdňový medzinárodný workshop v téme FAS organizovaný odbornou organizáciou z USA. Zabezpečený je preklad do slovenčiny.