Vzdelávanie
ZA
Termín: 06.07.

Tréning profesionálnych rodičov – posledné miesta

Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

Akreditovaný kurz prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

(v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

v termíne  6.7.-14.9. 2021

Modul A: 40-hodinový modul (skupinový tréning: 6.7.2021-10.7.2021)

Modul B: 20-hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):

individuálne (5 hod.): 11.7.2021 – 12.9.2021

a skupinový tréning (15 hod.): 13.9.2021.-14.9.2021

Tréning  bude prebiehať skupinovou formou v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline.

Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat podľa miesta Vášho bydliska – Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Prešov)

Obsah prípravy

Podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, príprava spočíva najmä:

  1. v poskytnutí základných informácií:
  • o náhradnej rodinnej starostlivosti,
  • o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,
  • o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

2. v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

Časová štruktúra tréningu

  • Modul A:  6.7.2021od 13:00 do 19:00
    7.7. a 8.7. a 9.7. od 9:00 do 19:00
    10.7. od 9:00 do 13:00

  • Modul B: 13.9.2021.-14.9.2021 presný čas dohodneme v priebehu stretnutia v júli

Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne od 11.7.2021 do 12.9.2021.

Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

Lektori

Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa,

Mgr. Denisa Ničíková, psychologička,

Eva Stanková, špeciálna pedagogička, administrátorka tréningu

Miesto konania tréningov a poplatok

Krajské kultúrne stredisko (Makovického dom, podkrovie), Horný Val 20, Žilina (parkovanie platené v Auparku)

Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne. Káva a drobné občerstvenie bude zabezpečené.

Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

40 hod. Modul A: 140,- €, VS: 06072021

20 hod. Modul B: 60,- €, VS: 13092021

V prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatku za celý tréning – 100 €. Minimálna účasť partnera je 8.7 – 9.7. a následné absolvovanie individuálnych konzultácií.

Ak chcete uhradiť platby za oba moduly v jednej sume, použite VS: 06072021

Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka Slovensko, a. s., s príslušným variabilným symbolom, do poznámky uveďte: PNVR, priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby, bez zaplatenia tohto poplatku nebudeme Vašu prihlášku považovať za záväznú.

Storno príspevku/poplatku

Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky) najneskôr 10 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2021), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

Termín prijímania prihlášok

Termín prijímania prihlášok je do 22.6.2021. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov. Privítali by sme, ak by účastníci tréningu boli očkovaní.

Zmeny v termínoch a forme tréningu sú možné v závislosti od epidemiologických opatrení.

Prihlásenie

Cez formulár: https://forms.gle/MAezJifEWRbna68EA

Vzhľadom k blížiacemu sa termínu píšte pri záujme o tréning administrátorke Eve Stankovej, ktorá vám pošle ďalšie inštrukcie – eva.stankova@navrat.sk.

Ak máte záujem o tréning v budúcnosti, napíšte na eva.stankova@navrat.sk a ozveme sa vám v prípade konania ďalšieho tréningu.

V prípade nejasností alebo pre viac informácií kontaktujte Evu Stankovú e-mailom na adrese: eva.stankova@navrat.sk alebo telefonicky na čísle: +421 905 893 535


Za organizačný tím,

Eva Stanková, Návrat

Zaregistrovať sa
Infolinka

nielen o adopcii