Tréning
SR
Termín: 04.07.

Tréning profesionálnych rodičov

Kurz prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

(v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

Časť A: skupinový tréning (40 hodín): 04. 07. 2022 – 08. 07. 2022 dennou formou v Centre Návrat v Žiline

Časť B: v dvoch vzdelávacích formách:

  • individuálne (min. 5 hodín), termín po dohode
  • skupinový tréning (15 hodín): 27. 9. 2022 – 28. 9. 2022 pobytovou formou v penzióne Vila Kamila Terchová (ubytovanie a stravu si účastníci objednajú a hradia samostatne, kontakt na penzión: vilakamila@vilakamila.sk, https://www.vilakamila.sk/)

Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat podľa miesta Vášho bydliska (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Prešov), termín si dohodnete s pracovníkmi centra.

Ak chce starostlivosť o deti v profesionálnej rodine zabezpečovať len jeden z manželov, prípravy sa zúčastní aj druhý člen manželského páru (manžel/manželka), a to minimálne v rozsahu 3 dní (termín 5. – 7. 7. 2022) + individuálne konzultácie, odporúčame však účasť na celom tréningu. V prípade, že záujemca o vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva nemá ukončené úplné stredné vzdelanie, dĺžka prípravy sa predlžuje na 80 hodín).

Obsah prípravy

Podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele príprava spočíva najmä:

  1. v poskytnutí základných informácií:
  • o náhradnej rodinnej starostlivosti,
  • o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,
  • o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

2. v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

Lektori

Mgr. Milada Bohovicová, sociálna pracovníčka

Mgr. Denisa Ničíková, psychologička,

RNDr. Eva Stanková, špeciálna pedagogička, administrátorka tréningu

Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

Celková cena Akreditovaného kurzu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti: 340 EUR, z toho:

40 hod. Časť A: 200,- €, VS: 04072022 (uhradiť najneskôr do 15. 6. 2022)

20 hod. Časť B: 140,- €, VS: 27092022 (uhradiť najneskôr do 15. 9. 2022)

V prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatku za celý tréning – 170,- €.

Ak chcete uhradiť platby za oba moduly v jednej sume, použite VS: 08072022

Poplatky je potrebné uhradiť v uvedených termínoch na účet IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka Slovensko, a. s., s príslušným variabilným symbolom, do poznámky uveďte: PNR, priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby, bez zaplatenia tohto poplatku nebudeme Vašu prihlášku považovať za záväznú.

Storno príspevku/poplatku

Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky) najneskôr 15 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2022), prípadne zakúpením odborných publikácií Návratu.

Termín prijímania prihlášok

Termín prijímania prihlášok je do 15. 06. 2022. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Účastníkov registrujeme podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov. Podmienky účasti na tréningu sa budú riadiť aktuálnymi protiepidemickými opatreniami.

Zmeny v termínoch a forme tréningu sú možné v závislosti od protiepidemických opatrení.

Zaregistrovať sa

Príbuzné podujatia

Infolinka

nielen o adopcii