Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Zrealizované projekty

Celoslovenské projekty 

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, podaktivity 1B, časti 1.B.1. Sociálna diagnostika (36 3-dňových seminárov pre viac ako 540 sociálnych pracovníkov ÚPSVaR)

Projekt "ART a správna parta" - ART (Aggression Replacement Training), tréning rozvoja sociálnych kompetencií

Partnerstvo rodiča a odborníka 

Vzdelávanie profesionálnych rodičov (2009-2010: 955 účastníkov z 8 krajov, 64 seminárov)

 

Výskumy, na ktorých sme sa podieľali

 

Rómske dieťa v nerómskej náhradnej rodine

(Ne)opustené dieťa na území mesta Banská Bystrica

Opustenie dieťaťa a jeho prevencia 

Opustenosť dieťaťa v Európe - Daphné - Inštitucionalizácia malých detí v Európe

Situácia detí (Roháček, M.; Matej, V.)

V Návrate sa už roky snažíme poskytovať kvalitné služby pre rodiny založené na partnerskom prístupe.

Realizovali sme najväčší projekt vzdelávania profesionálnych rodičov v histórii Návratu a pravdepodobne aj Slovenska. Aký je výsledok?