Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

História Návratu


V roku 1993
dvaja sociálni pracovníci - Vladislav Matej a Marek Roháček - iniciovali vznik projektu Návrat.

V roku 1994 začali pod touto hlavičkou poskytovať sociálno-psychologické služby a poradenstvo v náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS).

V apríli 1995 vzniklo občianske združenie Návrat. V súčasnosti poskytuje organizácia služby v rámci celého Slovenska prostredníctvom siedmich Centier Návrat:

 

Najväčšie úspechy Návratu (okrem zavedenia modelových služieb v oblasti NRS):

- v roku 1996 uviedol do praxe novú formu rodinnej starostlivosti o deti – profesionálnu náhradnú výchovu v rodine,

- v roku 1999 ako prvá mimovládna organizácia na Slovensku dostal povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie, poskytovanie sociálneho poradenstva (v roku 1999) a vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany (v roku 2001),

- v roku 2001 bola zavŕšená dlhodobá snaha o presadenie možnosti medzinárodnej adopcie prijatím Dohovoru o medzištátnych osvojeniach,

- od roku 2001 prevádzkuje prvú Infolinku nielen o adopcii 0907 80 80 80 a online poradňu na www.navrat.sk, od roku 2003 na www.adopcia.sk a od roku 2004 na www.babetko.sk,

- od roku 2001 prostredníctvom komunikačných projektov šíri myšlienku náhradnej rodinnej starostlivosti a dôležitosti detstva prežitého v rodine, podľa niektorých sa Návratu podarilo odromantizovať detské domovy na Slovensku,

- počas šiestich rokov (1999-2005) inicioval a odborne spolupracoval na realizácii a vysielaní/šírení dokumentárneho filmu 7 magických rokov a ďalších viac ako 20 filmov s tématikou vzťahov v rodine a náhradnej rodinnej starostlivosti,

- od roku 2004 odborne využíva Teóriu attachementu (pripútania medzi rodičom a dieťaťom) v nových praktických programoch pomoci rodinám a vzdeláva v nej odborníkov iných štátnych aj mimovládnych organizácií u nás aj v zahraničí,

- v spolupráci s ďalšími organizáciami vypracoval Štandardy prípravy na náhradné rodičovstvo, ktoré sa uplatnili aj v Zákone o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele (z roku 2005),

- odborné služby poskytuje ako akreditovaná organizácia.
Nielen ľudia si píšu svoje curriculum vitae, Návrat má za sebou viac ako 20-ročný príbeh.

Životopis Návratu

1993     

 • založenie prvého Klubu náhradných rodín v Bratislave

1994     

 • vznik Centra Návrat v Bratislave

1995     

 • vznik Návratu ako občianskeho združenia
 • organizácia víkendových pobytov

1996     

 • uvedenie profesionálneho rodičovstva do praxe

1997     

 • vznik Centra Návrat v Prešove

1999     

 • vznik Centra Návrat v Žiline a v Banskej Bystrici
 • nakrúcanie prvých filmov Nechcené deti

2000     

 • presadzovanie medzištátneho osvojenia podľa Haagskeho dohovoru

2001     

 • založenie „Infolinky nielen o adopcii“ a prvá komunikačná kampaň
 • transformácia DeD v Necpaloch, kde bola polovica detí umiestnená do profesionálnych rodín
 • propagácia profesionálneho rodičovstva, prvý tréning profesionálnych rodičov
 • presadzovanie materskej dovolenky na 3 roky od prijatia dieťaťa do NRS
 • podpora vzniku Asociácie náhradných rodín
 • získanie rovnocennej kompetencie so štátom pri príprave žiadateľov o NRS
 • zastúpenie vo Vládnom výbore na ochranu práv detí
 • (Ne)chcené deti – druhý cyklus dokumentárnych filmov

2002     

 • členstvo v pracovnej skupine MPSVaR pre prípravu zákona o sociálno-právnej ochrane (SPO)
 • aktívne zapojenie do procesu prípravy štandardov sociálneho poradenstva
 • Najlepšie je s mamou a otcom – putovná výstava fotografií o tisíckach detí, ktoré vyrastajú bez rodinného zázemia, umiestnená vo veľkých lodných kontajneroch na námestiach slovenských miest

2003     

 • sprevádzanie prvej náhradnej mamy dojčením adoptovaného dieťaťa
 • projekt Advokácia práv dieťaťa
 • Hľadá sa mama a oco, deti hľadajú rodičov – celoslovenská literárna súťaž detí vo veku 8 – 15 rokov a paralelne novinárska súťaž

2004     

 • konferencia o attachmente (pripútaní), Mojmírovce a Bratislava
 • otváranie témy krátkodobých pohotovostných náhradných rodín
 • podieľanie sa na tvorbe nového zákona o SPO a zákona o rodine
 • uvedenie detských masáží a dotykovej terapie do praxe
 • začiatky práce s biologickou rodinou – sanácia rodín v ohrození
 • „Detský domov nie je domov. Domov je mama a oco.“ – otvorený dialóg na viacerých úrovniach prostredníctvom médií

2005

 • na základe návrhov Návratu je zákonom schválená 3-ročná rodičovská dovolenka aj pre náhradných rodičov od prijatia dieťaťa (do veku 6 rokov dieťaťa)
 • realizácia programov získaných od amerických lektoriek (program Pripútania a program podporných detských skupín, detských masáží a dotykovej terapie)
 • spolupráca s o.z. Mamila na vzdelávaní a príprave laktačných poradkýň zo všetkých regiónov Slovenska
 • akreditácia pre program životnej histórie dieťaťa, Knihy života dieťaťa a Program pre náhradných rodičov, ktorých deti boli sexuálne zneužívané
 • akreditácia sprostredkovávania detí do rodín
 • spolupráca na národnej koordinácii európskeho projektu Quality4children
 • predseda Návratu – externý poradca ministerky práce sociálnych vecí a rodiny pre oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti
 • dokumentárny film Sedem magických rokov a SMS anketa „Odkáž rodičom“

2006

 • rozbehnutie projektu Laické poradenstvo
 • skupiny náhradných rodičov detí, ktoré boli predtým sexuálne zneužívané
 • odľahčovacia služba pre náhradné rodiny
 • prvé realizácie hrovej a filiálnej terapie
 • otvárame tému fetálneho alkoholového syndrómu a porúch fetálno-alkoholového spektra
 • „Adoptujte si náhradnú rodinu“ – krátke hrané filmy MiništrantŠibačka o tom, ako ľudia reagujú na rodinu, ktorá prijme opustené dieťa

2007

 • dvojfázový seminár Mojmírovce: „Ohrozené dieťa – s čím prichádza a čo potrebuje“
 • projekt „Vplyv drogových a alkoholových závislostí rodičov na vývin dieťaťa“
 • projekt „Kvalitná rodinná starostlivosť podporuje sociálnu inklúziu detí“, spolu so samosprávami Slovenska
 • „Dieťa potrebuje rodinu“ – oslovenie verejnosti s dôrazom na pestúnsku starostlivosť

2008

 • projekt „Partnerstvo rodiča a odborníka“
 • objednávanie si podporných služieb pre náhradné rodiny úradmi práce
 • projekt Pestúni – priblíženie skúseností pestúnov iným rodičom

2009

 • projekt Návrat k stabilite rodín – rozšírenie škály programov a služieb pre náhradné rodiny a rodiny v ohrození
 • tvorba metodík viacerých programov
 • program Rodinná mediácia
 • program Sieťovanie služieb
 • vzdelávame profesionálnych rodičov (300 ľudí na 32 seminároch po celej SR)
 • Načo sú deťom rodičia – happeningy SPOLUPRISTOLE

2010

 • advokácia záujmov konkrétnych detí
 • práca s tehotnými ženami v ohrození sieťovanie služieb
 • nízkoprahové denné centrá v Prešove a Bardejove
 • iniciovanie systémových zmien – implementácia Európskych štandardov kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny
 • aktívny lobbing na národnej úrovni, príprava legislatívnych zmien
 • Načo sú deťom rodičia – happeningy a cyklus filmov USPÁVANIE

2011

 • knihy života pre dospievajúcich – v rovesníckych skupinách
 • zavedenie pojmu terapeutické rodičovstvo
 • Načo sú deťom rodičia v puberte – happeningy a filmy DOSPIEVANIE

2012

 • bilančná štúdia Transformácia náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku po roku 1989
 • film Návrat s Návratom

2013

 • Sandplay – terapia v špeciálnom pieskovisku
 • štart projektu Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech, Detstvo potrebuje rozprávku, webstránka rozpravka.navrat.sk

2014

 • spustenie celoslovenského projektu ART (Aggression Replacement Training) – tréning nahrádzania agresívneho správania iným, želaným správaním
 • pokračovanie projektu Detstvo potrebuje rozprávku hru a smiech, Detstvo potrebuje hru, webstránka hra.navrat.sk

2015

 

2016

 • Otvorili sme novú trojročnú komunikačnú tému s cieľom podporiť pestúnstvo a nazvali sme ju Máš to v sebe
 • Pilotne sme realizovali tzv. odľahčovaciu službu rodinám, ktoré riešia väčšiu záťaž s deťmi a snažíme sa o to, aby sa táto podpora inštitucionalizovala ako systémový nástroj podpory aj náhradným rodinám
 • Kolegyňa sa chopila neľahkej ale veľmi aktuálnej témy – rozvodu, ktorý má veľký dopad na deti a zostavila interaktívnu knižočku pre deti, ktorých rodičia sa rozchádzajú a tiež pre rodičov, aby lepšie rozumeli prežívaniu svojich detí  
 • Zrealizovali sme 27 odborných seminárov na rôzne témy pre rodičov a odborníkov

2017

 • Vytvorili sme 7 Kufríkov pre Kukulíkov - opustené deti, ktorých sa matka vzdala ihneď po pôrode a ovplyvnili sme vznik ďalších. Uzatvorili sme zmluvu s 1. nemocnicou na Slovensku, ktorá umožnila vstup Dominík – špeciálnych terapeutov k opusteným deťom, aby mohli ako sprevádzajúce osoby zmierniť  ich samotu.
 • Pokračovali sme druhým ročníkom komunikačnej témy s názvom Niekedy stačí málo, vo forme obrázkových komiksov, diskusií či sociálneho experimentu povzbudzovali ľudí k tomu, aby pomohli či podporili zdanlivo „cudzie“ dieťa vo svojom okolí vlastnou všímavosťou.
 • druhýkrát sme vzdelávali  vyše 500 sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, tentokrát v téme Zisťovanie názoru dieťaťa.

2018

 • Do rozhodovania a riešenia životných situácií rodín sme zámerne viac vťahovali samotné deti, ktorých sa tieto rozhodnutia zásadne dotýkajú. Zapájame ich do sieťovacích stretnutí, kde sa stretne pôvodná rodina dieťaťa, Návrat, sociálni pracovníci úradov, učitelia a rôzni iní dospelí, podľa charakteru riešenej situácie. Snažili sme sa, aby hlas detí bolo viac počuť, pretože často vedia veľmi dobre vyjadriť, čo potrebujú a čo je pre nich dobré riešenie.
 • V predošlom roku 7 novonarodených opustených detí v nemocnici v Brezne, Banskej Bystrici a Trenčíne, zažívalo nielen starostlivosť zdravotníckeho personálu, ale aj citlivú náruč svojej Dominiky, kým z pôrodnice odišli k profesionálnym mamám alebo sa inak rozhodlo o ich osude. Zachytili sme obrovský záujem a nadšenie dobrovoľníkov, ktorých sme pre tento typ pomoci školili - ľudia chcú byť Dominikami a vidia zmysel v desiatkach hodín, ktoré takto strávili s deťmi. Pre 16 detí sme vyrobili Kufrík pre Kukulíka (kufrík spomienok na prvé týždne života.)
 • Hovorili sme o pestúnstve, starostlivosti o deti, ktoré nemôžu byť adoptované a hrozí im, že v detskom domove strávia dlhé mesiace alebo roky života. Hovorili sme aj s pestúnmi o tom, ako svoje pestúnske rodičovstvo prežívajú a natočili sme rozhovory s 3 rodinami. Môžete si ich pozrieť na webstránke k projektu Keď ide o život (mastovsebe.navrat.sk). 
 • V spolupráci s agentúrou Focus sme realizovali prieskum verejnej mienky s otázkami, či by si ľudia vedeli predstaviť, že by si adoptovali dieťa a či by toto dieťa mohlo byť rómskeho pôvodu. Podobný prieskum sme realizovali aj pred 12 rokmi (2006). Výsledky, porovnanie dát a našu analýzu si môžete prečítať tu: http://www.navrat.sk/o-nas/aktuality/476-kolko-ludi-uvazuje-nad-adopciou-romskeho-dietata

2019

 • Pokračovali sme v projekte Posilnenie rodiny zdrojmi komunity, kde sme dlhodobo poskytovali sociálne poradsenstvo a sprevádzanie rodinám v ohrození a hľadali sme zdroje pomoci v ich najbližšom okolí, v obci, rôznych združeniach, škole,... Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Príbehy z našej práce si môžete prečítať tu.
 • Dlhodobými projektami Spolu pre deti a Náhradná rodina má zmysel sme zas podporovali náhrandé rodiny v starostlivosti o prijaté deti psychologickým, sociálnym a výchovným poradenstvom, terapiami pre deti a pripravovali sme žiadateľov o adopciu a pestúnsku starostlivosť. Projekty boli tiež podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 • V rámci projektu DIEŤA V BEZPEČÍ sme sa zamerali na podporu učiteľov a iných odborných pracovníkov v školách, ktorí sa pri svojej práci venujú aj deťom, ktoré vyrastajú v náhradnej rodine alebo deťom s ťažkým životným príbehom. Vytvorili sme pre nich webstránku skola.navrat.sk, v praxi sa s takými to deťmi stretajú a vnímajú, že im nedokážu byť dostatočnou oporou a nevedia, kam sa obrátiť o radu. Na stránke sú odborné texty, príbehy, skúsenosti a rady pre učiteľov ale aj rodičov detí s ťažkým životným príbehom. Vydali aj publikáciu "Školák z náhradnej rodiny", o tom, ako deťom z náhradných rodín pomôcť dobre sa cítiť v škole a zabezpečiť im podmienky pre učenie. Viedli sme semináre pre učiteľov Atlas bezpečia a iné, ktorých sa zúčastnilo 165 zamestnancov škôl v rôznych regiónoch a poskytovali sme individuálnekonzultácie rodičom a učiteľom.
 • takmer 250 sociálnych pracovníkov, psychológov, vychovávateľov z rôznych organizácií využilo naše semináre, workshopy a tréningy a pridalo sa aj veľa náhradných rodičov, ktorí sa popri starostlivosti o rodinu chcú učiť, ako sa dostať bližšie k svojim prijatým deťom