Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

sociálna pracovníčka
martina.gramblickova@navrat.sk

 

V sociálnej oblasti som začala pracovať s ľuďmi so závislosťou a obeťami domáceho násilia. Postupom času som si uvedomila, že ťažkosti a neschopnosť zvládať životné situácie aj v dospelom veku takmer vždy siahajú do detstva a úzko súvisia s prostredím, v ktorom dieťa vyrastá.

Dnes v Návrate pracujem s biologickými rodinami, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v krízea situácia v rodine je taká náročná, že môžu byť ohrozené deti, ich bezpečie a zdravý vývin.

Snažím sa riešiť situácie, keď rodičia uviaznu, nedokážu nájsť východisko a doplácajú na to tí najslabší a najzraniteľnejší

Som vďačná za každý posun k stabilite v rodinách, keď sa upevnia vzájomné putá, keď sa rodičia naučia samostatne zvládať záťažové situácie, keď sa naučia včas vyhľadať pomoc, keď sa podarí vybudovať podpornú sieť...

Je to dlhá cesta - drobné kroky vpred, často jeden aj dva späť, verím však, že má zmysel.

Vzdelanie a výcviky:

 • Výcvik v Integratívnej práci s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch
 • Tréning v Terapii dotykom
 • Výcvik v téme Fetálneho alkoholového syndrómu
 • Workshop Systemický rozhovor
 • Workshop Práca s nespolupracujúcim klientom a klientom v odpore
 • Odborné vzdelávanie pre pracovníkov resocializačných centier
 • Sociálno-psychologický výcvik v primárnej prevencii pre pracovníkov reedukačných centier, diagnostických centier a pedagogicko-psychologických poradní
 • Sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka, UKF Nitra

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • od 2008 terénna sociálna práca v Návrate
 • 2010 – o. z. Náruč
 • sociálna práca s obeťami domáceho násilia
 • Od 2008 – resocializačné stredisko Manus
 • sociálna práca s osobami so závislosťou, rodinná terapia