Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

sociálna pracovníčka
magdalena.hugecova@navrat.sk

 

Po ukončení štúdia na zdravotníckej škole som chcela študovať ďalej a pracovať s ľuďmi, preto som si vybrala sociálnu prácu. Po vysokej škole som začala pracovať ako vychovávateľka v Domove mládeže. Úžasné na tejto práci bolo viesť mladých, radiť im na ceste životom, čo bolo síce náročné, no zároveň i prínosné pre obe strany. Súčasne som sa popri mojom zamestnaní začala venovať i sociálne znevýhodneným skupinám ľudí a vyvíjať dobrovoľnícku činnosť v občianskom združení, ktoré pomáhalo ľuďom bez domova a osobám závislým na alkoholových či nealkoholových drogách. Od roku 2006 som súbežne pôsobila aj v IUVENTE - Slovenskom inštitúte mládeže, kde som vykonávala administrátorku a projektovú manažérku programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva SR ADAM a hodnotiteľku programu Mládež. Keďže ma to ťahalo od papierov späť do praxe, prijala som ponuku Návratu na sanáciu rodín v ohrození. Okrem poskytovania sociálneho poradenstva som tu mohla organizovať aj klubovú záujmovú činnosť, voľnočasové aktivity, výlety a pobyty pre deti a mládež zo sociálne slabšieho prostredia a ich rodiny, písať projekty... V Návrate som našla prácu, ktorá človeka napĺňa, obohacuje a rozvíja ľudskosť v nás... naviac poskytuje možnosť pracovať v celoslovenskom tíme so skvelými odborníkmi, ktorí sú zároveň veľmi pohodovými a priateľskými ľuďmi.

 

Vzdelanie a výcviky:

-          2014 - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút edukológie a sociálnej práce – Rigorózne štúdium (PhDr.)

-          2014 – Gavalieri, s.r.o. - Kurz mediácie

-          2008 –  Spoločnosť pre vzdelávanie Ratio educationis, s.r.o. - Kurz lektorských zručností 

-          2008 – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Bratislava – Príprava koordinátorov mládežníckych dobrovoľníkov

-          2004 - priebežné vzdelávanie Metodicko-pedagogické centrum Prešov – Koordinátor „Školy  podporujúcej zdravie“

-          2004 - priebežné vzdelávanie Metodicko-pedagogické centrum Prešov – Tvorba projektov

-          2002 – 2004 Pedagogická fakulta  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Doplňujúce pedagogické štúdium

-          2002 - Nadácia otvorenej spoločnosti - Harm reduction

-          1995 - 2000 - FF Prešovskej univerzity - Vzdelávanie dospelých – Sociálna práca

 

Odborná prax a pracovné skúsenosti:

-          Pedagogická a sociálna akadémia/SOŠ pedagogická Prešov – učiteľka predmetov sociálnej práce odboru Sociálno-výchovný pracovník

-          Návrat, o.z. – sociálna pracovníčka – sanácia rodín v rámci sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí a mládeže, výchovné a podporné programy pre ohrozené a rizikové deti a mládež a ich rodiny, sociálne poradenstvo, projektový manažment

-          IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže - Oddelenie rozvoja práce s mládežou – projektová manažérka, konzultantka, školiteľka – administrácia grantového programu Ministerstva školstva SR pre podporu aktivít detí a mládeže ADAM a expert komisie európskeho programu MLÁDEŽ

-          Domov mládeže A. Duchnoviča, Sabinovská 2, Prešov – vychovávateľka – výchovno-vzdelávacia a záujmová činnosť so stredoškolskou  mládežou