Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Zorganizovali sme dôležitý seminár o prevencii odoberania najmenších detí z rodín, na ktorom sa stretlo 80 účastníkov.

Seminár bol svojim názvom, organizáciou i obsahom zameraný na prevenciu opustenia dieťaťa v útlom veku (0-1 rok). Od začiatku až takmer do konca bol popretkávaný zážitkovými aktivitami, vstupmi odborníkov i laikov a otázkami od účastníkov.


Organizátori upozornili na to, že opustenie dieťaťa, prípadne jeho separácia od rodiča v útlom veku má podľa vedeckých výskumov i odborníkov a odborníčok z praxe negatívne dôsledky na vývin dieťaťa a Svetová zdravotnícka organizácia ho považuje za 1. násilie na dieťati.


Táto traumatická skúsenosť znižuje kvalitu života dieťaťa, jeho možnosti aj začlenenie do spoločnosti. Je preto na mieste, aby sa občianska i odborná angažovanosť nechala viesť výsledkami týchto výskumov a zamerala sa výrazne na preventívne kroky.


Organizátori upozornili na to, že na Slovensku máme v súčasnosti pomerne dobre vybudovaný systém starostlivosti o deti po ich separácii od rodiča (odobratí z rodičovskej starostlivosti, príp. po opustení rodičmi). Systém ústavnej starostlivosti sa už desaťročia skvalitňuje a je poľutovaniahodné, že „dvere“ do neho (do ústavnej starostlivosti) má Slovensko žiaľ veľmi široko otvorené.


Systém prevencie v tejto oblasti (teda všetko, čo je pred „dverami“) má však stále mnoho rezerv a nedostatkov. Aj preto sa dňa 19.10.2016 v Banskej Bystrici stretli odborníci a odborníčky z oblasti sociálnej práce, psychológie, zdravotníctva a iných pomáhajúcich profesií, spolu so študentmi a študentkami a laickou verejnosťou, aby spoločne diskutovali o tom, ako budovať služby pre podporu tehotných žien a rodičov s malými deťmi zo zraniteľných skupín a ako zmierňovať ranú traumu detí po opustení/separácii od rodiča.


Na seminári vystúpilo 12 hostí a hostiek z prostredia mimovládnych organizácií, samosprávy a detských domovov, ktorí prezentovali svoje príbehy a skúsenosti v prevencii odoberania a opúšťania detí. Počas seminára zároveň spolu s účastníkmi a účastníčkami tvorili sieť pomoci, ktorá by v tejto oblasti mala fungovať. V závere seminára bol prezentovaný ako súčasť premiéry filmu jedinečný projekt Kufrík pre Kukulíka, ktorý vznikol na podporu zmierňovania traumy z opustenia dieťaťa priamo na pôde nemocnice v Banskej Bystrici.


Prezentované príspevky a príbehy svedčia o tom, že pomoc opusteným deťom v prvých dňoch života nestojí na veľkých projektoch, ale na citlivosti a vnímavosti tých, ktorí sú v ich blízkosti. Ochrana detí nie je a nemôže byť len v rukách štátnych inštitúcií a len v rukách tvorcov či "strážcov" legislatívy.

 

Ohrozené deti v súčasnosti potrebujú záujem úplne celej spoločnosti: prepojenú odbornú i laickú verejnosť, rôzne občianske iniciatívy a komunity a dobudovanie pomáhajúcich služieb pre zraniteľné skupiny rodín vo všetkých regiónoch.


Seminár organizovalo Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti 10.výročia (svojich) služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na území mesta Banská Bystrica spolu s ďalšími partnermi: Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Komunitnou Nadáciou Zdravé mesto Banská Bystrica pod záštitou primátora mesta Jána Noska.

 

Prvýkrát sa seminár s touto témou uskutočnil 19.10. 2011, presne pred 5 rokmi.

 

A kto boli naši hostia?

 

Info o workshopoch a prednášajúcich page 001