Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pozývame vás, odborných pracovníkov i laickú verejnosť, na jedinečný seminár podporujúci prevenciu odoberania a opúšťania najmenších detí.

 

Opustenie dieťaťa, prípadne jeho separácia od rodičovskej osoby, vo veku 0-1 rok má podľa výskumov mozgu, praxe psychológov, sociálnych pracovníkov a terapeutov zo zahraničia i Slovenska katastrofické následky na vývin dieťaťa. Raná trauma, prípadne komplexná vývinová trauma znižuje kvalitu života dieťaťa, jeho možnosti a začlenenie do spoločnosti. Investujme spolu do dňa, ktorý nás môže posilniť, povzbudiť, ale aj lepšie pripraviť na prácu, ktorú dennodenne robíme. Investujme  svoju dospelosť a odbornosť  do detstva detí, ktorým hrozí, že nebudú žiť v rodine.

 

Inšpirácie, príklady dobrej praxe, dilemy, možnosti i limity, zážitkové aktivity, ale aj príbehy o (bez) nádeji na vás čakajú na seminári:


KEĎ SA NARODÍŠ, MÁŠ ŽIŤ V RODINE II.

Prevencia odoberania a opúšťania detí s dôrazom na najzraniteľnejšie obdobie dieťaťa: 0-1 rok. Prevencia ranej traumy.

Kedy: 19.10.2016, 9:00-16:00 (prezentácia účastníkov 8:30-9:00)

Kde: Radnica Banská Bystrica


Okruhy seminára:

  1. služby a podpora pre tehotné ženy zo zraniteľných skupín (ľudia z terénu, zo sociálnych zariadení, ale aj klientky)
  2. služby a podpora pre rodičov s malými deťmi zo zraniteľných skupín
  3. možnosti zmierňovania ranej traumy detí po opustení/separácii od rodičovskej osoby

Pre koho je seminár určený:

Seminár prinesie užitočné informácie pracovníkom komunitných centier, terénnym sociálnym pracovníkom, rodinným asistentom, obecným sociálnym pracovníkom, pracovníkom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pracovníkom miest a obcí v tejto oblasti, študentom odborov sociálna práca a psychológia, pracovníkom zariadení pre rodiny s deťmi zo zraniteľných skupín: krízové centrá, detské domovy poskytujúce pomoc tehotným ženám a rodičom v sociálnom ohrození, materské a rodinné centrá, mimovládne organizácie, akreditované subjekty,...

Príspevok:

seminár je zadarmo.

 

Kontakt pre prihlasovanie a informácie:

Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, prihláste sa do 14.10. na eva.tetakova@navrat.sk.

Speakri:

Viac informácii o seminári a speakroch nájdete v diskusii k udalosti na facebookuSeminár organizuje Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti 10.výročia (svojich) služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na území mesta Banská Bystrica spolu s ďalšími partnermi: Katedra sociálnej práce PgF UMB v Banskej Bystrici a Komunitná Nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica, pod záštitou primátora mesta Jána Noska.

 

Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka.
Kukulik ako logo2