Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pri otázkach rozhodovania o dieťati je dôležité poznať priania a vôľu dieťaťa, poznať jeho vnímanie väzieb a vzťahov, rovnako ako aj náklonnosť dieťaťa k jeho vzťahovým osobám. Právo dieťaťa, aby súd poznal jeho názor je jedným zo základných práv. Dieťa má právo vyjadriť svoj názor a tento má byť primerane zohľadnený v procese rozhodovania. 

 

Koncom septembra preto v Návrate rozbiehame vzdelávanie určené pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa venujú vykonávaniu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Trojdňové semináre v skupinách do 12 osôb budú zamerané na prehĺbenie kompetencií pracovníkov sociálnoprávnej ochrany v oblasti zisťovania názoru dieťaťa a vedenia rozhovoru s dieťaťom. 

 

Semináre budú vedené zážitkovou formou s využitím práce s prípadovými štúdiami, s možnosťou priamej praktickej aplikácie nadobúdaných vedomostí a zručností. Celkom plánujeme realizovať 43 seminárov a vzdelať 516 zamestnancov úradov práce vo všetkých krajoch na Slovensku.

 

Viac informácií nájdete v pozvánke na prvý seminár s názvom Zisťovanie názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom.

 

pdfPozvánka a program na stiahnutie v pdf.