Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Terapie

Priame „liečiace“ spôsoby, ktorými pomáhame a ktoré ponúkame rodinám po zvážení ich situácie a potrieb.


V našej práci využívame prednostne tieto psychoterapeutické prístupy, resp. koncepty pre terapie a poradenstvo:


Teória psychických potrieb a psychickej deprivácie podľa prof. Matějčeka

Terapie vzťahu rodič – dieťa  

stretnutia rodiča a dieťaťa, ktoré napomáhajú ich vzájomnému vzťahu a tým zníženiu/úprave ”negatívnych symptómov” v správaní dieťaťa

 

 • attachment programy pre rodiny s väčšími deťmi (programy na zlepšenie pripútania): napr. Program pripútania – Family Attachment Program (10-12 týždňový intenzívny program zameraný na celú rodinu, s dôrazom na adoptívne a pestúnske rodiny). Autormi programu sú Nancy J. Cohen a James D. Duvall (Toronto, Kanada) - Návrat má originálne povolenie využívať tento druh programu na Slovensku s láskavým povolením psychoterapeutky Sandy Andersen (Oregon Adoption Centre, USA, www.afamilyforeverychild.org), ktorá ho v svojej práci využíva a oboch autorov programu – psychológov z Hincks-Dellcrest Centre, University of Toronto, (www.hincksdellcrest.org)
 • attachment programy pre rodiny s menšími deťmi (programy na zlepšenie pripútania): napr. terapia dotykom ( pre deti vo veku 0 - 18 rokov a ich dospelých), program bol vytvorený vďaka láskavej podpore certifikovanej masážnej terapeutky Neera Paine (USA) a filiálna terapia (pre deti 2 - 10 ročné a ich rodičov), Watch,wait and wonder - Dívaj sa, počkaj a žasni (program zlepšenia pripútania v rodine pre deti vo veku 4 mesiace - 6 rokov a ich rodičov), program používame s láskavým dovolením jednej z autorov psychiatričky a psychologičky Nancy J. Cohen (Kanada)
 • dyadická vývinová psychoterapia DDP - špeciálna terapia zameraná na liečbu attachmentu (pripútania) a vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Terapeut pomáha na jednotlivých stretnutiach rodičovi, aby sa s ním dieťa cítilo bezpečne a to je krok k tomu, aby sa na neho začalo spoliehať. Vrámci DDP sa pracuje so základnými potrebami, inštinktami, attachmentom, vzájomnými vzťahmi, dôverou a empatiou.
 • systemická/naratívna terapia - stretnutia pre rodiča a dieťa, prípadne pre celú rodinu. Terapia, v ktorej sa terapeut zameriava na podporu jednotlivcov a celých rodín, aby si vytvorili väčšiu spokojnosť vo vzájomných vzťahoch. Pri spoločných rozhovoroch najviac využívame na riešenie orientovaný prístup (tzv. solution focus), pri ktorom sa sústreďujeme na podporu životnej vízie rodiny či jednotlivca bez “existencie pôvodného problému” alebo hľadáme možnosti ako držať život, resp. jeho niektoré časti viac v svojich rukách a mať sa v tom lepšie.(www.isz.sk/pristup.htm)
 • systemický model rastu podľa V. Satirovej - rodinná terapia

 

Terapia dotykom – je  určená pre rodiny s deťmi na podporu ich vzťahov.

 

Terapia dotykom je program aplikujúci koncept vzťahovej väzby, liečby ranej traumy, detských masáži, bazálnej stimulácie, hry a terapeutickej hry spolu so zásadami rešpektuplného a vnímavého rodičovstva. Prednostne sa zameriava na podporu zdravšieho vzťahovania sa detí k sebe a k druhým. (Je prínosnou aj pre  deti, ktoré  sa ocitli v riziku a boli, sú alebo môžu byť v evidencii sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). Dotyková terapia nie je iba technikou masáží – ide o celostný prístup podporujúci budovanie bezpečných blízkych vzťahov.  

 

Návrat, o. z. rozvíja koncept dotykovej terapie s láskavým povolením samotnej autorky:  Neery Theresy Paine, CMT - certifikovaná inštruktorka dojčenských masáží a inštruktorka dotykovej terapie pre deti.

 

 

 

Terapie (nielen) ranej traumy a rôznych druhov strachov a úzkostí

pre deti a mladých ľudí s rôznym zapojením ich rodičov/opatrovateľov:

 • sandplay terapia (terapia s využitím piesku) 
 • arteterapia - terapia s využitím expresívneho umenia: dramatizácia - divadlo, využitie hliny, bábik a pod.
 • terapie so zakomponovaním interaktívneho využívania terapeutických rozprávok (už napísaných alebo vytvorených spolu s dieťaťom, jeho rodinou a terapeutom), terapeutických hier, terapeutického písania 
 • terapeutické stretnutia pre rodičov s deťmi s využitím tzv. terapeutického vajca s dôrazom na spoločne prežitý zážitok bezpečia a radosti vo vzťahu


Terapie životného príbehu dieťaťa

 • individuálne sprevádzanie dospelých, ktorí podporujú dieťa v porozumení svojmu životnému príbehu (prípadne sprevádzanie dieťaťa/staršieho veku s aktívnou účasťou rodičov/opatrovateľov dieťaťa - vyústením môže byť tvorba Knihy života (“poupratovanie” v životnej histórií dieťaťa s dôrazom na pravdivosť, pozitívnosť a primeranosť veku)
 • podpornými aktivitami pre túto terapiu môže byť podpora dieťaťa v roli JuniorPoradca alebo JuniorExpert (napr. pre podporu iných detí, pre zdieľanie skúseností, pre poradenstvo profesionálom, pre zmeny systému ochrany detí a pod. alebo účasť dieťaťa/dospievajúceho v podpornej alebo terapeutickej skupine iných detí a mladých ľudí
 • je vhodná pre každé dieťa, ktoré sa chce cítiť lepšie

Terapia životného príbehu rodiny

 • stretnutia, ktoré sa venujú posilneniu rodiny, hľadaniu jej zdrojov pri prekonávaní rôznych udalostí v minulosti a posilneniu ich spoločnej vízie (napr. formou tvorby Knihy rodiny). Terapia môže byť vhodnou podporou pre rodiny, ktoré prešli situáciami, ktoré mohli “oslabiť silu a súdržnosť rodiny, prípadne vytvoriť dlhotrvajúci stres a napätie” ako je rozdelenie v dôsledku rozchodu, či rozvodu rodičov, odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov, príp. jeho opätovný návrat, umiestnenie dieťaťa v širšej rodine po príbuzenskej línií, príchod nového člena rodiny (adopcia, pestúnstvo, nový partner), zmeny partnerov rodičov, sťahovanie, zmena školy, straty blízkych ai.
 • je vhodná pre všetkých členov rodiny

 

 

 

Pripravte sa na myšlienkovú revolúciu! Pripravte sa na to, že terapiu dieťaťa máte vo vlastných rukách!

Rozhovor s pestúnskou mamou o terapii dotykom a o tom, ako im pomáha s upevnením vzťahovej väzby s prijatým synom.

 

Prečítajte si Jankov príbeh. Chce mať bezpečný domov, aj keď si so sebou do neho nepriniesol kufor s hračkami a oblečením, iba batoh minulých zranení.

O svojich postrehoch a skúsenostiach s dotykovou terapiou nám napísala pani Lenka Majchráková.

Terapia v pieskovisku pre malých aj veľkých, ktorá pomôže pozrieť sa na situáciu z odstupu.

Tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie. Rodič je ten, kto sa v tréningu ako prvý mení a niečo sa učí. A prostredníctvom jeho zmeny sa môže udiať i zmena vo vzťahu rodiča s dieťaťom.

Za problematickým správaním dieťaťa niekedy môže byť aj jeho pocit neistoty vo vzťahu k rodičovi alebo opatrovateľovi, napätie, stres, trauma či bolesťa, ktorú prežilo. Pomôcť môže dotyková terapia.

O terapii dotykom hovoríme v Návrate už od roku 2005. O čo vlastne ide?

Keď počúvam niekedy rodičov ako hovoria o pripútaní, pripomína mi to, prepáčte za prirovnanie, príbeh o troch prasiatkach.

Už viac než 10 rokov ponúkame v Návrate jednoduchý a praktický program zbližovania rodiča a dieťaťa vhodný pre každú rodinu. Terapiu dotykom priviezla z ďalekej Ameriky dotyková terapeutka Neera Paine, naučila ju našich pracovníkov, a tí jej spolu s rodičmi pomohli udomácniť sa na Slovensku.