Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Služby pre rodiny v ohrození

Od roku 2006 sa Návrat venuje práci s rodinami, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, tzv. sanácii rodín. V úzkej spolupráci s pracovníkmi oddelení sociálnoprávnej ochrany ÚPSVaR, pracovníkmi mestských a obecných úradov, detských domovov, škôl, psychologických poradní a ďalších zainteresovaných odborníkov budujeme služby pre deti a rodičov v záujme zlepšenia kvality ich života a podpory vzťahov a väzieb nevyhnutných pre zdravé fungovanie rodiny.

 

Pracujeme podľa vlastnej metodiky a na základe skúseností vytvorených podľa štandardov služieb pre rodiny.

 

Naším cieľom pritom je, aby služby, ktoré poskytujeme, smerovali k dosiahnutiu najvyššieho cieľa  – „naštartovať“ rodiny k vlastnej svojpomoci prostredníctvom posilnenia a stabilizácie členov rodiny a aktivizácie prirodzených zdrojov rodiny (o tejto problematike si prečítate napr. aj v článku Len aby sme mali strechu nad hlavou).

 

Náš dlhodobý cieľ je pomôcť upraviť a obnoviť rodinné a sociálne pomery dieťaťa, ktorému hrozí vyňatie z rodiny, alebo dieťaťa, ktoré nežije so svojou rodinou a je spravidla v ústavnej starostlivosti (v detskom domove, reedukačnom domove, diagnostickom centre alebo v profesionálnej rodine). Aby sme tento cieľ naplnili realizujeme tieto služby:

 • Sociálne a sociálnoprávne poradenstvo
 • Výchovné poradenstvo
 • Sociálnopedagogické vedenie rodiny
 • Poradenstvo v oblasti riešenia nepriaznivej finančnej situácie rodiny
 • Sprevádzanie rodiny pri kontakte s inštitúciami
 • Aktivovanie podpornej siete rodiny
 • Rodinná mediácia
 • Vyhľadávanie a sprostredkovanie ďalších služieb pre rodinu (psychologické služby, psychoterapia, logopedická starostlivosť a pod.)
 • Sieťovanie služieb pre rodinu, iniciovanie vytvárania multiprofesijných tímov na podporu rodiny, iniciovanie, organizovanie a vedenie prípadových konferencií
 • Advokácia práv a právom chránených záujmov a v odôvodnených prípadoch aj sprostredkovanie právnej pomoci
 • Sprostredkovanie hmotnej pomoci v odôvodnených prípadoch
 • Sprostredkovanie praktickej pomoci dobrovoľníkov (doučovanie detí, zmysluplné trávenie voľného času a pod.)
 • Špecifické programy: terapia dotykom, filiálna terapia, program ART (aggression replacement training), arteterapia a pod.

Realizujeme alebo sa spolupodieľame na výkone výchovných opatrení. Viac sa dočítate v článku: Rodiny v kríze nás učia ako im môžeme pomôcť.

Tieto služby poskytujeme rodinám na základe ich prejaveného záujmu alebo na odporúčanie úradu odd. SPODaSK (zvlášť pri realizácii priorít UPSVaR na základe zmluvy). V rámci našich možností, vychádzajúc z prejaveného záujmu rodín a po vzájomnej dohode poskytujeme nadväzujúce služby aj po ukončení kontraktu s úradmi práce, sociálnych vecí rodiny, odd. SPODaSK.

 

Snažíme sa poskytovať služby týmto rodinám kontinuálne, aby sa znížilo riziko prehĺbenia ťažkostí vyplývajúce z predčasného prerušenia intervencií (viac v článku „Kto si dá tak napoly upečený chlieb?" alebo Práca s časom v sanácii rodiny).

 

Významným rozmerom týchto služieb je ich individuálny charakter –  intenzitu, dĺžku poskytovania a výber služieb prispôsobujeme potrebám rodiny. Kvalitná spolupráca je závislá od dôvery, ktorú si u rodiny dokážeme získať a od jej ochoty pracovať na zmene, preto kladieme dôraz na vybudovanie si dôverného spolupracujúceho vzťahu s rodinou. 

 

Špecifickou službou v oblasti podpory rodín sú pobytové aktivity pre deti a rodiny. Keďže problémy, s ktorými deti prichádzajú, majú hlbšiu etiológiu, vnímame ako nevyhnutné kombinovať výchovné programy pre deti s podpornými programami pre rodičov. 

 

Podpora rodičov pri obnovovaní či nadobúdaní rodičovských zodpovedností je náročná úloha. Schopnosť poznať vlastné vzorce správania, pochopiť ich dopad na seba i na rodinu, rozhodnúť sa pre zmenu a začať robiť aj potrebné kroky, si vyžaduje zo strany rodičov veľa síl a odvahy, za čo majú z našej strany veľké ocenenie.

 

Sprevádzame ho a podporujeme už nejaký ten čas. Záleží nám na tom, aby mohla jeho dcéra zostať s ním. Sme presvedčení, že aj napriek jeho hendikepom je svojej dcére dobrým otcom. Ďakujeme mu, že bol ochotný sa o svoj silný príbeh podeliť aj s vami ostatnými.

Tento článok je možno tak trochu správa o detstve niektorých detí, premýšľanie o ich rodičoch, ale tiež o zdrojoch okolo rodín. A asi to je správa aj o nás - o našom hľadaní, prekonávaní bariér, hľadaní konsenzov a kompromisov, o úspechoch i neúspechoch a o „držaní sa” nádeje.

Aby rodiny, ktoré sa ocitli v riziku dostali od nás včas dostatočnú odbornú a systémovú podporu, od februára rozbiehame projekty s názvom Posilnenie rodiny zdrojmi komunity.

V Žiline sa nám teda podarilo zriadiť Kluby rodín v kríze. Každé dva týždne môžu rodičia i deti prísť, stretnúť sa s odborníkmi, ktorých už poznajú, diskutovať o výchove, o riešení rodičovských problémov, hovoriť o svojich pocitoch, vzájomne sa podporiť i poradiť si.