Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Podpora náhradných rodín

Naša súčasná ponuka služieb pre náhradné rodiny stavia na našich 20-ročných skúsenostiach.

Metódy špecializovaného poradenstva v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti Návrat postupne vytváral  v modelových projektoch, ktoré reagovali na potreby rodín. Dlhoročná skúsenosť pracovníkov Návratu s poskytovaním poradenstva v oblasti náhradného rodičovstva sa vyprofilovala do vytvorenia viacerých programov a služieb, ktoré poskytujú komplexnú a dlhodobú podporu pre náhradné rodiny, postavenú na ich potrebách, špecifikách detí a špecifikách slovenských podmienok.

Rešpektujeme skutočnosť, že náhradné rodiny potrebujú odbornú podporu v rôznych fázach náhradného rodičovstva a súčasne aj skutočnosť, že poradenstvo sa v týchto prípadoch zameriava na

 • rodičov,
 • deti,
 • ďalších členov rodiny
 • a na rodinu ako celok.

 

Deťom a rodičom v náhradných rodinách  poskytujeme pomoc prostredníctvom nasledujúcich služieb a aktivít:

 • sociálne,  psychologické a pedagogické poradenstvo pre rodiny a pre deti – individuálne poradenstvo na rôznej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni,
 • dlhodobé vzdelávanie náhradných rodičov – vzdelávacie a zážitkové semináre pre rodičov,
 • program pripútania  -  dlhodobý program založený na zážitkovej práci s celou rodinou s využitím arteterapeutických prístupov (Attachment theory),
 • podporné skupiny pre rodičov, podporné skupiny pre deti, spoločné podporné skupiny pre rodičov a deti – dlhodobý program pre skupinu rodičov využíva zážitok, dynamiku skupiny, arteterapeutické prístupy,
 • tréningy rodičovských zručností – dlhodobé individuálne tréningy pre rodičov a deti zamerané na rozvoj rodičovských zručností s využitím prvkov terapie dotykom, hrovej a filiálnej terapie a videotréningu interakcií,
 • víkendové poradenské pobyty zamerané na vzdelávanie, individuálne poradenstvo, supervíziu a psychohygienu, organizované pre celé rodiny,
 • rodičovské skupiny s rôznou mierou odborného a svojpomocného zamerania vedené v spolupráci odborníka a laického poradcu,
 •  vytvárame platformu pre vznik a fungovanie Klubov náhradných rodín – svojpomocných združení sústredených okolo skúsených náhradných rodičov tzv. laických poradcov,
 • odľahčovacie služby pre rodiny realizované pripraveným a odborne vedeným dobrovoľníkom – práca s deťmi, učenie, pomoc v domácnosti, voľnočasové aktivity a šport pre deti,
 • terénna sociálna práca v náhradných rodinách – poradenstvo v prirodzenom rodinnom prostredí, predovšetkým pre rodiny s náročnou dostupnosťou odbornej pomoci,
 • outdoorový program pre dospievajúcu mládež z náhradných rodín – rovesnícky program zameraný na zvládanie záťaže a prekonávanie prekážok, rozvoj kreativity, schopnosť spolupráce, budovanie pozitívnej  identity – zabezpečovaný dobrovoľníkmi s odbornou psychologickou participáciou.

Poradenstvo ponúkame aj prostredníctvom Infolinka nielen o adopcii na čísle 0907 80 80 80 a online poradne

 

Podporné služby pre náhradné rodiny tvoria najväčšiu časť našich služieb. Podpora náhradných rodín je potreba, ktorá trvá počas celého času náhradného rodičovstva a vlastne ho aj presahuje.

Často sa stretávame aj s potrebou mladých dospelých ľudí, ktorí hľadajú svoje korene, potrebujú si vyjasniť, kto boli ich rodičia, prečo, za akých okolností sa ich cesta a cesta ich biologických rodičov rozdelili.

 

Ako by ste odpovedali na otázku, koľko zmyslov má človek? Na prvý pohľad jednoduchá otázka.

Denne v práci hovoríme s deťmi o ťažších témach z ich životov. Naše kolegyne sa podelili o to, ako im pritom pomáha tzv. komunikačná bednička. 

 

Tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie. Rodič je ten, kto sa v tréningu ako prvý mení a niečo sa učí. A prostredníctvom jeho zmeny sa môže udiať i zmena vo vzťahu rodiča s dieťaťom.

Za problematickým správaním dieťaťa niekedy môže byť aj jeho pocit neistoty vo vzťahu k rodičovi alebo opatrovateľovi, napätie, stres, trauma či bolesťa, ktorú prežilo. Pomôcť môže dotyková terapia.

Ako napísať stručne a výstižne o podpore náhradných rodín? Ako napísať o tom, ako robí Návrat „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí”? Ako popísať jeden rok tejto práce?

Otváram škatuľu so žltým vrchnákom. Sú v nej farebné papiere, nožnice, fixky, výstrižky, obrázky, fotografie, zošit so zápiskami, vzácnosti, ktoré pôjdu do obálky ku Knihe života a samotná veľká ružová Kniha života.

„Náhradné rodiny sú ako fazuľa. Aby sme mohli rásť, potrebujeme palicu. Rodičovské stretnutia sú takou palicou, takou našou oporou,“ povedala pestúnka Eva na poslednom zo stretnutí náhradných rodičov, ktorých deti dorástli do veku puberty, kedy sa mnoho vecí láme.

Úteky detí z náhradných rodín sú pomerne časté. Časté sú však aj úteky detí, ktoré žijú v detskom domove a ktovie aké množstvo útekov detí majú za sebou tzv. Bežné rodiny. Ako to je s tým utekaním?

Aby rodiny, ktoré sa ocitli v riziku dostali od nás včas dostatočnú odbornú a systémovú podporu, od februára rozbiehame projekty s názvom Posilnenie rodiny zdrojmi komunity.