PhDr. Magdaléna Hugecová

sociálna pracovníčka

arrow-right arrow-right

Po ukončení štúdia na zdravotníckej škole som chcela študovať ďalej a pracovať s ľuďmi, preto som si vybrala sociálnu prácu. Po vysokej škole som začala pracovať ako vychovávateľka v Domove mládeže. Úžasné na tejto práci bolo viesť mladých, radiť im na ceste životom, čo bolo síce náročné, no zároveň i prínosné pre obe strany. Súčasne som sa popri mojom zamestnaní začala venovať i sociálne znevýhodneným skupinám ľudí a vyvíjať dobrovoľnícku činnosť v občianskom združení, ktoré pomáhalo ľuďom bez domova a osobám závislým na alkoholových či nealkoholových drogách. Od roku 2006 som súbežne pôsobila aj v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže, kde som vykonávala administrátorku a projektovú manažérku programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva SR ADAM a hodnotiteľku programu Mládež. Keďže ma to ťahalo od papierov späť do praxe, prijala som ponuku Návratu na sanáciu rodín v ohrození. Okrem poskytovania sociálneho poradenstva som tu mohla organizovať aj klubovú záujmovú činnosť, voľnočasové aktivity, výlety a pobyty pre deti a mládež zo sociálne slabšieho prostredia a ich rodiny, písať projekty… V Návrate som našla prácu, ktorá človeka napĺňa, obohacuje a rozvíja ľudskosť v nás… naviac poskytuje možnosť pracovať v celoslovenskom tíme so skvelými odborníkmi, ktorí sú zároveň veľmi pohodovými a priateľskými ľuďmi.

Vzdelanie a výcviky:

–          2014 – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút edukológie a sociálnej práce – Rigorózne štúdium (PhDr.)

–          2014 – Gavalieri, s.r.o. – Kurz mediácie

–          2008 –  Spoločnosť pre vzdelávanie Ratio educationis, s.r.o. – Kurz lektorských zručností 

–          2008 – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Bratislava – Príprava koordinátorov mládežníckych dobrovoľníkov

–          2004 – priebežné vzdelávanie Metodicko-pedagogické centrum Prešov – Koordinátor „Školy  podporujúcej zdravie“

–          2004 – priebežné vzdelávanie Metodicko-pedagogické centrum Prešov – Tvorba projektov

–          2002 – 2004 Pedagogická fakulta  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Doplňujúce pedagogické štúdium

–          2002 – Nadácia otvorenej spoločnosti – Harm reduction

–          1995 – 2000 – FF Prešovskej univerzity – Vzdelávanie dospelých – Sociálna práca

Odborná prax a pracovné skúsenosti:

–          Pedagogická a sociálna akadémia/SOŠ pedagogická Prešov – učiteľka predmetov sociálnej práce odboru Sociálno-výchovný pracovník

–          Návrat, o.z. – sociálna pracovníčka – sanácia rodín v rámci sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí a mládeže, výchovné a podporné programy pre ohrozené a rizikové deti a mládež a ich rodiny, sociálne poradenstvo, projektový manažment

–          IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže – Oddelenie rozvoja práce s mládežou – projektová manažérka, konzultantka, školiteľka – administrácia grantového programu Ministerstva školstva SR pre podporu aktivít detí a mládeže ADAM a expert komisie európskeho programu MLÁDEŽ

–          Domov mládeže A. Duchnoviča, Sabinovská 2, Prešov – vychovávateľka – výchovno-vzdelávacia a záujmová činnosť so stredoškolskou  mládežou

Infolinka

nielen o adopcii