Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

História Návratu


V roku 1993
dvaja sociálni pracovníci - Vladislav Matej a Marek Roháček - iniciovali vznik projektu Návrat.

V roku 1994 začali pod touto hlavičkou poskytovať sociálno-psychologické služby a poradenstvo v náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS).

V apríli 1995 vzniklo občianske združenie Návrat. V súčasnosti poskytuje organizácia služby v rámci celého Slovenska prostredníctvom siedmich Centier Návrat:

 

Najväčšie úspechy Návratu (okrem zavedenia modelových služieb v oblasti NRS):

- v roku 1996 uviedol do praxe novú formu rodinnej starostlivosti o deti – profesionálnu náhradnú výchovu v rodine,

- v roku 1999 ako prvá mimovládna organizácia na Slovensku dostal povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie, poskytovanie sociálneho poradenstva (v roku 1999) a vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany (v roku 2001),

- v roku 2001 bola zavŕšená dlhodobá snaha o presadenie možnosti medzinárodnej adopcie prijatím Dohovoru o medzištátnych osvojeniach,

- od roku 2001 prevádzkuje prvú Infolinku nielen o adopcii 0907 80 80 80 a online poradňu na www.navrat.sk, od roku 2003 na www.adopcia.sk a od roku 2004 na www.babetko.sk,

- od roku 2001 prostredníctvom komunikačných projektov šíri myšlienku náhradnej rodinnej starostlivosti a dôležitosti detstva prežitého v rodine, podľa niektorých sa Návratu podarilo odromantizovať detské domovy na Slovensku,

- počas šiestich rokov (1999-2005) inicioval a odborne spolupracoval na realizácii a vysielaní/šírení dokumentárneho filmu 7 magických rokov a ďalších viac ako 20 filmov s tématikou vzťahov v rodine a náhradnej rodinnej starostlivosti,

- od roku 2004 odborne využíva Teóriu attachementu (pripútania medzi rodičom a dieťaťom) v nových praktických programoch pomoci rodinám a vzdeláva v nej odborníkov iných štátnych aj mimovládnych organizácií u nás aj v zahraničí,

- v spolupráci s ďalšími organizáciami vypracoval Štandardy prípravy na náhradné rodičovstvo, ktoré sa uplatnili aj v Zákone o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele (z roku 2005),

- odborné služby poskytuje ako akreditovaná organizácia.
Nielen ľudia si píšu svoje curriculum vitae, Návrat má za sebou viac ako 20-ročný príbeh.

Životopis Návratu

1993     

 • založenie prvého Klubu náhradných rodín v Bratislave

1994     

 • vznik Centra Návrat v Bratislave

1995     

 • vznik Návratu ako občianskeho združenia
 • organizácia víkendových pobytov

1996     

 • uvedenie profesionálneho rodičovstva do praxe

1997     

 • vznik Centra Návrat v Prešove

1999     

 • vznik Centra Návrat v Žiline a v Banskej Bystrici
 • nakrúcanie prvých filmov Nechcené deti

2000     

 • presadzovanie medzištátneho osvojenia podľa Haagskeho dohovoru

2001     

 • založenie „Infolinky nielen o adopcii“ a prvá komunikačná kampaň
 • transformácia DeD v Necpaloch, kde bola polovica detí umiestnená do profesionálnych rodín
 • propagácia profesionálneho rodičovstva, prvý tréning profesionálnych rodičov
 • presadzovanie materskej dovolenky na 3 roky od prijatia dieťaťa do NRS
 • podpora vzniku Asociácie náhradných rodín
 • získanie rovnocennej kompetencie so štátom pri príprave žiadateľov o NRS
 • zastúpenie vo Vládnom výbore na ochranu práv detí
 • (Ne)chcené deti – druhý cyklus dokumentárnych filmov

2002     

 • členstvo v pracovnej skupine MPSVaR pre prípravu zákona o sociálno-právnej ochrane (SPO)
 • aktívne zapojenie do procesu prípravy štandardov sociálneho poradenstva
 • Najlepšie je s mamou a otcom – putovná výstava fotografií o tisíckach detí, ktoré vyrastajú bez rodinného zázemia, umiestnená vo veľkých lodných kontajneroch na námestiach slovenských miest

2003     

 • sprevádzanie prvej náhradnej mamy dojčením adoptovaného dieťaťa
 • projekt Advokácia práv dieťaťa
 • Hľadá sa mama a oco, deti hľadajú rodičov – celoslovenská literárna súťaž detí vo veku 8 – 15 rokov a paralelne novinárska súťaž

2004     

 • konferencia o attachmente (pripútaní), Mojmírovce a Bratislava
 • otváranie témy krátkodobých pohotovostných náhradných rodín
 • podieľanie sa na tvorbe nového zákona o SPO a zákona o rodine
 • uvedenie detských masáží a dotykovej terapie do praxe
 • začiatky práce s biologickou rodinou – sanácia rodín v ohrození
 • „Detský domov nie je domov. Domov je mama a oco.“ – otvorený dialóg na viacerých úrovniach prostredníctvom médií

2005

 • na základe návrhov Návratu je zákonom schválená 3-ročná rodičovská dovolenka aj pre náhradných rodičov od prijatia dieťaťa (do veku 6 rokov dieťaťa)
 • realizácia programov získaných od amerických lektoriek (program Pripútania a program podporných detských skupín, detských masáží a dotykovej terapie)
 • spolupráca s o.z. Mamila na vzdelávaní a príprave laktačných poradkýň zo všetkých regiónov Slovenska
 • akreditácia pre program životnej histórie dieťaťa, Knihy života dieťaťa a Program pre náhradných rodičov, ktorých deti boli sexuálne zneužívané
 • akreditácia sprostredkovávania detí do rodín
 • spolupráca na národnej koordinácii európskeho projektu Quality4children
 • predseda Návratu – externý poradca ministerky práce sociálnych vecí a rodiny pre oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti
 • dokumentárny film Sedem magických rokov a SMS anketa „Odkáž rodičom“

2006

 • rozbehnutie projektu Laické poradenstvo
 • skupiny náhradných rodičov detí, ktoré boli predtým sexuálne zneužívané
 • odľahčovacia služba pre náhradné rodiny
 • prvé realizácie hrovej a filiálnej terapie
 • otvárame tému fetálneho alkoholového syndrómu a porúch fetálno-alkoholového spektra
 • „Adoptujte si náhradnú rodinu“ – krátke hrané filmy MiništrantŠibačka o tom, ako ľudia reagujú na rodinu, ktorá prijme opustené dieťa

2007

 • dvojfázový seminár Mojmírovce: „Ohrozené dieťa – s čím prichádza a čo potrebuje“
 • projekt „Vplyv drogových a alkoholových závislostí rodičov na vývin dieťaťa“
 • projekt „Kvalitná rodinná starostlivosť podporuje sociálnu inklúziu detí“, spolu so samosprávami Slovenska
 • „Dieťa potrebuje rodinu“ – oslovenie verejnosti s dôrazom na pestúnsku starostlivosť

2008

 • projekt „Partnerstvo rodiča a odborníka“
 • objednávanie si podporných služieb pre náhradné rodiny úradmi práce
 • projekt Pestúni – priblíženie skúseností pestúnov iným rodičom

2009

 • projekt Návrat k stabilite rodín – rozšírenie škály programov a služieb pre náhradné rodiny a rodiny v ohrození
 • tvorba metodík viacerých programov
 • program Rodinná mediácia
 • program Sieťovanie služieb
 • vzdelávame profesionálnych rodičov (300 ľudí na 32 seminároch po celej SR)
 • Načo sú deťom rodičia – happeningy SPOLUPRISTOLE

2010

 • advokácia záujmov konkrétnych detí
 • práca s tehotnými ženami v ohrození sieťovanie služieb
 • nízkoprahové denné centrá v Prešove a Bardejove
 • iniciovanie systémových zmien – implementácia Európskych štandardov kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny
 • aktívny lobbing na národnej úrovni, príprava legislatívnych zmien
 • Načo sú deťom rodičia – happeningy a cyklus filmov USPÁVANIE

2011

 • knihy života pre dospievajúcich – v rovesníckych skupinách
 • zavedenie pojmu terapeutické rodičovstvo
 • Načo sú deťom rodičia v puberte – happeningy a filmy DOSPIEVANIE

2012

 • bilančná štúdia Transformácia náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku po roku 1989
 • film Návrat s Návratom

2013

 • Sandplay – terapia v špeciálnom pieskovisku
 • štart projektu Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech, Detstvo potrebuje rozprávku, webstránka rozpravka.navrat.sk

2014

 • spustenie celoslovenského projektu ART (Aggression Replacement Training) – tréning nahrádzania agresívneho správania iným, želaným správaním
 • pokračovanie projektu Detstvo potrebuje rozprávku hru a smiech, Detstvo potrebuje hru, webstránka hra.navrat.sk

2015

 

2016

 • Otvorili sme novú trojročnú komunikačnú tému s cieľom podporiť pestúnstvo a nazvali sme ju Máš to v sebe
 • Pilotne sme realizovali tzv. odľahčovaciu službu rodinám, ktoré riešia väčšiu záťaž s deťmi a snažíme sa o to, aby sa táto podpora inštitucionalizovala ako systémový nástroj podpory aj náhradným rodinám
 • Kolegyňa sa chopila neľahkej ale veľmi aktuálnej témy – rozvodu, ktorý má veľký dopad na deti a zostavila interaktívnu knižočku pre deti, ktorých rodičia sa rozchádzajú a tiež pre rodičov, aby lepšie rozumeli prežívaniu svojich detí  
 • Zrealizovali sme 27 odborných seminárov na rôzne témy pre rodičov a odborníkov

2017

 • Vytvorili sme 7 Kufríkov pre Kukulíkov - opustené deti, ktorých sa matka vzdala ihneď po pôrode a ovplyvnili sme vznik ďalších. Uzatvorili sme zmluvu s 1. nemocnicou na Slovensku, ktorá umožnila vstup Dominík – špeciálnych terapeutov k opusteným deťom, aby mohli ako sprevádzajúce osoby zmierniť  ich samotu.
 • Pokračovali sme druhým ročníkom komunikačnej témy s názvom Niekedy stačí málo, vo forme obrázkových komiksov, diskusií či sociálneho experimentu povzbudzovali ľudí k tomu, aby pomohli či podporili zdanlivo „cudzie“ dieťa vo svojom okolí vlastnou všímavosťou.
 • druhýkrát sme vzdelávali  vyše 500 sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, tentokrát v téme Zisťovanie názoru dieťaťa.