Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici
sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka
danka.zilincikova@navrat.sk

 

Som koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici, sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka. Vždy mi záležalo na konkrétnych ľuďoch v Návrate a na hodnotách, ktoré Návrat cez týchto ľudí nesie. Zoznámila som sa tu s deťmi, ktoré nemali najkrajší začiatok života. Ale ja som človek, ktorý verí v dobré konce. A preto som tu. A ešte aj preto, že verím, že je v ľudských silách (a snáď aj naším skutočným zmyslom) uskutočniť dobré a poctivé dielo s ľuďmi a pre ľudí tu na zemi, tu v tejto krajine, tu v meste, kde žijem a pracujem. Toto dielo si viem predstaviť len keď mám rodinu, ktorá ma podporuje. Verím v jej silu a silu ľudských vzťahov. 

Vzdelanie a výcviky:

 • 1995 – 2000: magisterské štúdium sociálnej pedagogiky na PdF UMB Banská Bystrica
 • Základné kurzy v negociácii, v mediácii, v organizovaní kampaní, v efektívnej komunikácii (80 hodín), Kurzy pre lídrov NGO – US Highlander Centre
 • Supervízia v sociálnej práci, výcvik (240 hodín)
 • Výcvik v systemickom prístupe: Cesta k dorozumeniu (200 hodín)
 • Vyškolená pre používanie Terapie dotykom, Kníh života, Programu pripútania a ďalších aplikačných programov v problematike: Attachment alebo Pripútanie rodiča a dieťaťa (v celkovom rozsahu cca 100 hodín) - vedenie Neera Paine (USA), Sandy Anderson (Oregon Adoption Centre) a Nancy Cohen (Kanada)
 • Intenzívny tréning v naratívnom prístupe: Cestou príbehu (100 hodín), ISZ Praha
 • Tréning rodinnej mediácie, UNITE, Veľká Británia (80 hodín)
 • Odborný kurz Dieťa s FASD – štandardy prístupu a terapie (87 hodín)
 • Kurz sandplay terapie (A. Vávrová), 2013
 • Dlhodobý výcvik v systemickej terapii (frekventantka od 2011), ISZ Košice

Odborná prax a pracovné skúsenosti:

 • 2013-2015 : lektorovanie seminárov: Princíp attachmentu v sociálnoprávnej ochrane detí, Attachment a adaptačná etapa náhradnej rodiny v ČR
 • Autorka a spoluautorka odborných publikácií v oblasti SPOaSK: Dlhá cesta domov (Návrat, 2004), Keď sa narodíš, budeš doma (Návrat, 2009), Tvoríme siete pomoci pre rodiny (Návrat, 2010), Vieš kto si?...si veľmi dôležitá osoba (Návrat, 2011), Robíme knihy života pre dieťa v náhradnej rodine (Návrat, 2013), (Ne)opustené deti na území mesta Banská Bystrica (PgF UMB, Návrat,o.z., Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození v BB, 2013)
 • Spoluautorka výskumov: Životné dráhy mladých ľudí v náhradných rodinách (IUVENTA), Vybraná skupina rómskych detí pre sociálnu inklúziu (Návrat a PgF UMB), Opustené dieťa v Banskej Bystrici (PgF UMB, katedra sociálnej práce)
 • 2011-2013: zástupkyňa Návratu vo Výbore pre deti a mládež pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 • od 2008 : zakladateľka, odborná garantka a metodička banskobystrickej Siete pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka
 • 2006 – 2008: odborná asistentka, vyučovanie odborných predmetov (sociálna práca, diagnostika dospelých, sociálna politika, sociálna patológia), Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica a Pedagogická fakulta UMB (supervízia)
 • 2003 - 2007: národná koordinátorka celoeurópskeho projektu Quality4children – QualityStandards (www.quality4children.info)
 • Od 2004 doteraz: aktívna supervízorská prax v sociálnej oblasti (v oblasti SPOaSK – detské domovy, pracovníci oddelení SPOaSK, organizácie v oblasti práce s utečencami, v oblasti Zákona o sociálnych službách, pracovníci škôl)
 • Od 1999 doteraz: Návrat, o.z.:
  • sociálna poradkyňa, lektorka vzdelávacích programov a odborných seminárov pre rodičov a profesionálov
  • vyhľadávanie náhradných rodičov, umiestňovanie ťažšie umiestniteľných detí do NRS
  • odborné služby pre tehotnú ženu v ohrození, pre biologické rodiny v ohrození a náhradné rodiny
  • projektová a programová manažérka a PR aktivity
  • vediem rodičovské skupiny, terapie (Terapia dotykom, Program pripútania, sandplay terapia, naratívne a systemické psychoterapeutické poradenstvo, terapia životného príbehu)
  • odborné služby pre dospievajúcich z náhradných rodín + podpora ich participácie
  • aktívna advokácia záujmov opustených detí, sieťovanie služieb pre rodinu v ohrození, výkon priamych služieb v oblasti SPOaSK v rámci zabezpečenia priorít ÚPSVaR
 • 1997-98: sociálna pracovníčka, Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Banská Bystrica

Milujem tú drinu, ktorá sa volá zdolávanie hôr....teda nie ich zdolávanie, ale ich objavovanie a objímanie. A ešte mám rada lúky a ich kvietkovú veselosť a bylinkovú slávnosť. A knihy, a vážnu hudbu, ale aj jazz a poéziu...a Ľudí.