Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.

 

Naša filozofia a hodnoty

  • Sme presvedčení, že DIEŤA má právo na plný rozvoj svojej osobnosti a na napĺňanie základných fyzických a psychických potrieb.
  • Sme presvedčení, že RODINA je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť. Rodina je priestor, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty.
  • Sme presvedčení, že MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY majú rozhodujúci význam pre kvalitu života. Pre zdravý vývoj dieťaťa majú nezastupiteľnú úlohu vzťahy s rodičmi. Dieťa potrebuje vyrastať s rodičmi - či už sú to rodičia vlastní alebo náhradní.

Jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin.

 

Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom:

•    všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku,
•    všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne,
•    rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.

 

Aktuálne v 6 regionálnych centrách Návratu viac ako 30 ľudí (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov...) poskytuje komplexné odborné služby v dvoch základných oblastiach - náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození a venuje sa systémovým zmenámkomunikácii našich tém s odbornou a širokou verejnosťou.

Desiatky odborníkov rôznych profesií spolupracujú s Návratom externe. Stovky ľudí podporujú našu misiu osobnou angažovanosťou.

 Predsedníctvo Návratu:

Mgr. Marek Roháček, predseda

Mgr. Renáta Matejová, podpredseda

Bc. Alžbeta Padyšáková

Mgr. Pavel Kailing
Ing. Andrej Jankuliak

 

Revízna komisia:

RNDr. Peter Paľaga, predseda revíznej komisie

Ján Horňáček

Ing. Tomáš Dulovič

 

Detailný obraz o pôsobení Návratu si utvoríte prečítaním našej Výročnej správy.