Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Podpora rodín naprieč Slovenskom

 

Návrat už viac ako 20 rokov prakticky a odborne prispieva k dosiahnutiu vízie, aby všetky deti prežívali detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku a rodiny s vážnymi problémami dostali včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.

 

Ako však múdro, spravodlivo a ľudsky riešiť organizovanie a financovanie sociálneho systému? Ako toto riešiť voči tzv. neverejným alebo akreditovaným organizáciám? Ideálny systém je ťažké nájsť a z medzinárodného a historického hľadiska poznáme viaceré modely.

 

Nastavenie financovania, ktoré je osadené do projektov Implementačnej agentúry, je na Slovensku modelom s novými prvkami, ktoré smerujú k štandardizácii balíkov úkonov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Chápeme to ako krok vpred, ako smerovanie, ktoré bude potrebné ďalej vylaďovať.

 

Veríme, že organizácia a financovanie úkonov v SPO zachová to, aby potreby detí, ich rodičov a ďalších osôb zostali naplnené v prvom rade. Aby deti mohli dostať pomoc a ochranu čo najcitlivejšie a flexibilne, lebo o tie ide.

Aj toto premýšľanie nás viedlo k rozhodnutiu zapojiť sa do  výzvy zameranej na zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám a opatreniam pre deti a rodiny v rámci sociálnoprávnej ochrany. 

 

V období od 1.2.2018 do 31.1.2022  sa v rámci projektu „Posilnenie rodiny zdrojmi komunity“ budeme usilovať o rozvoj služieb pre rodiny v kríze – tzv. sanáciu - ako súboru služieb pre rodiny s deťmi, poskytované prevažne rodičom dieťaťa a dieťaťu ohrozenému v oblasti sociálnej, biologickej a psychologickej. Cieľom intervencií  je odvrátenie možného odobratia dieťaťa z rodiny do detského domova; podpora kontaktu dieťaťa s rodinou v priebehu jeho umiestnenia v náhradnom prostredí a umožnenie jeho bezpečného návratu späť domov, do funkčného rodinného prostredia.

 

Zároveň špecifickou cieľovou skupinou tohto projektu sú adoptívne rodiny, u ktorých je v starostlivosti dieťa s traumatickou skúsenosťou, čo má následne dopad napr. na komplikovanejší priebeh dospievania a puberty a zároveň chýbajú kvalitné služby, ktoré by tvorili skutočnú pomoc v týchto zložitých situáciách, v ktorých sa adoptívni rodičia a ich deti ocitajú. Týmto projektom chceme vykryť deficit týchto služieb.

 

V období od 8.3.2018 do 28.2.2022 plánujeme v rámci projektu „Návrat k rodine - príprava a podpora náhradnej rodinnej starostlivosti“ posilňovať a rozširovať škálu služieb pre rodiny, ktoré sa rozhodli prijať do svojej starostlivosti deti, ktoré sa ocitli bez rodičov. V náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti či poručníctve žijú deti, ktoré si zažili množstvo strádaní. Poskytovať týmto deťom starostlivosť v rámci ktorej by sa so svojou zažitou minulosťou mohli vysporiadať a vyliečiť sa z rán opustenia vlastnou rodinou nie je jednoduché. Opatrovatelia týchto detí – náhradní rodičia nájdu u nás pomoc a podporu aby mohli byť dobrými rodičmi skutočne pomáhajúci deťom, ktoré zažili opustenie.

 

Špecifickou súčasťou tohto projektu je aj príprava budúcich náhradných rodičov, ktorí budú dostatočne posilnení a schopní prijať dieťa aj zo špecifickej cieľovej skupiny – dieťa so zažitou traumou, dieťa so zdravotným znevýhodnením, či viacpočenú súrodeneckú skupinu. Toto všetko sú deti ktoré dlhodobo zotrvávajú v zariadeniach (detských domovoch) nakoľko vyžadujú špecificky pripravených rodičov – a o to, aby aj tieto deti našli svoj vytúžený domov sa chceme týmto projektom pokúsiť.

 

Projekty realizujeme v období od februára 2018 až do januára 2020. Sú to dopytovo orientované projekty, ktoré nám umožňujú systémovo podporovať rodiny v kríze ako aj náhradné rodiny na celom Slovensku.

 

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 IA MPSVR SR 1 small                ESFaEFRR farebne 1       OPLZ farebne 1

 

 

 

www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk